• Lukas postete ein Update vor 7 Monaten, 1 Woche

    W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone w paragrafach poprzedzających spoczywają zarówno na Ubezpieczającym,jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział zawarciu umowy na jego rachunek.